Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PRODUKTŮ NA WEBU www.bertosova.cz

Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej produktů na webu www.bertosova.cz (dále jen „VOP“), který provozuje Bc. Kristina Bertošová, Žukovského 854/3, 161 00, Praha 6, IČO: 61293342 , (dále jen „prodávající“) se vztahují na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na webových stránkách www.bertosova.cz (dále jen „kupní smlouva“).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy. Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Bc. Kristina Bertošová

Žukovského 854/3 , Praha 6

IČO: 61293342

e-mailová adresa: kristina.bertosova@gmail.com

tel.: 776 353 721

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.1 těchto VOP, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména též § 1810 a násl. ObčZ a § 2158 a násl. ObčZ a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5 Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro běžné osobní používání

1.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s poskytnutím zakoupené služby v soukromém nezdravotním zařízení.

1.8 Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Vymezení pojmů

2.1 Kupující – spotřebitel je každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy jsou produkty (poukaz na čerpání služeb, finanční kredit na čerpání služeb, uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „produkty“). Informace o produktech dostupné na www.bertosova.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o produktech včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu.

2.3 Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků pro každý typ produktu.

Uzavření kupní smlouvy

3.1 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webových stránkách prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),
b) způsobu úhrady kupní ceny produktu.

3.2. Objednávkový formulář odeslaný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to emailovou zprávou, zaslanou na emailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce či uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.

3.3. Před zasláním (provedením) objednávky má kupující možnost seznámit s celkovou cenou objednávaného produktu.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (tj. sazby dle podmínek operátora Kupujícího).

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

3.6. Pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději 24 hodin před převzetím (uskutečněním) objednané služby a to výlučně na e-mailovou adresu: kristina.bertosova@gmail.com, nebo na tel. č. – 776 353 721. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být rovněž učiněny na e-mailovou adresu: kristina.bertosova@gmail.com, nebo na tel. č. -776 353 721; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu pouze, pokud jsou prodávajícím akceptovány a odsouhlaseny.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu produktu.

4.2 Prodávající dodá produkt specifikovaný v elektronické objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadný produkt v souladu s platným právním řádem České republiky.

4.3 Nepřevezme-li kupující produkt, tj. kupující se nedostaví včas k uskutečnění objednané služby, má povinnost zaplatit celou kupní cenu bez nároku na náhradu.

4.4. Prokáže-li se u kupujícího v okamžiku uskutečnění objednané služby zvýšená teplota nad 37st. nebo kašel, nebude služba provedena a bude účtován storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny objednané služby.

4.5. Nepřevezme-li kupující produkt do 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, tj. kupující se nedostaví k uskutečnění objednané služby, kupní smlouva se od počátku ruší bez povinnosti prodávajícího vrátit vložené peněžní prostředky kupujícímu.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Platí kupní cena, která je u produktu uvedena v okamžiku jeho objednání kupujícím. Cena uvedená na webových stránkách je cena konečná, tj. včetně DPH a veškerých případných poplatků. Tato cena bude rovněž uvedena v objednávce a v emailové zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky produktu.<

5.2 Kupující může uhradit cenu produktu následujícími způsoby:
– BANKOVNÍM PŘEVODEM – předem na účet prodávajícího.

5.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li v dané lhůtě kupní ceny uhrazena, kupní smlouva se automaticky ruší. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést příslušný variabilní symbol platby, který této platbě přidělil prodávající. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Dodací podmínky

6.1 Produkt bude kupujícímu předán až po úplném zaplacení kupní ceny. Produkt bude zákazníkovi dodán v pracovní dny. Pokud kupující hradí kupní cenu bankovním převodem, prodávající objednaný produkt dodá teprve po připsání celé kupní ceny na účet.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

A. Odstoupení kupujícím – spotřebitelem
7.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nejpozději 24 hodin před objednanou službou. Pro odstoupení od kupní smlouvy v případě, že objednaným produktem je vzdělávací kurz nebo pobyt, platí storno podmínky uvedené v odstavci 7.6

7.2 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem musí být odesláno a potvrzeno, že tato zpráva byla prodávajícímu doručena (odpověď na emailu, telefonicky).

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zaslat:
a) na adresu elektronické pošty prodávajícího: kristina.bertosova@gmail.com
Kupující v odstoupení uvede veškeré údaje potřebné k identifikaci kupní smlouvy (své osobní údaje, číslo objednávky, označení produktu a datum nákupu) a číslo účtu pro vrácení peněz, případně si domluví náhradní termín uskutečnění služby.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele se kupní smlouva od počátku ruší.

7.5 Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

7.6 Odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se jedná o vzdělávací kurz nebo pobyt se řídí následujícími storno podmínkami:

 Při stornování účasti na vzdělávacím kurzu nebo pobytu bude spotřebiteli účtováno: 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Smluvní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto VOP nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto VOP. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.bertosova.cz. Okamžikem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4. Případné spotřebitelské spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou vždy nejprve řešeny smírně, mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetové stránky České obchodní inspekce – www.coi.cz.

8.5. Veškeré případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy či v souvislosti s ní a které se nepodaří stranám vyřešit mimosoudní cestou, budou řešeny výhradně podle českého právního řádu věcně a místně příslušnými soudy.